A Pachamama Adventures Ltd. csak azokat a személyes adatokat gyűjti össze és dolgozza fel, amelyeket Ön kifejezetten, önként, szabad akaratából bocsájt rendelkezésünkre.

A Pachamama Adventures Ltd. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pachamama Adventures Ltd., mint szolgáltató, adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelme iránt.

A birtokunkba került személyes adatokat bizalmasan kezeljük, továbbá minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Pachamama Adventures Ltd., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A weboldalak fejlesztése és újabb technikai megoldások alkalmazása miatt az adatvédelmi szabályok változhatnak, ezért fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük partnereinket, a weboldalunk látogatóit.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. A Pachamama Adventures Ltd. adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos magyar jogszabályokkal.

A személyes adatai felhasználása, a név és a cím megadása azért szükséges, hogy azt a Pachamama Adventures Ltd.-hez az ügylet jellege által meghatározott adminisztrációs célból nyilvántartsa, kezelje, valamint üzleti partnereinek továbbítsa. Az Ön által megadott címre marketing kampányunkban az adatait felhasználhassuk, amennyiben Ön ezt kéri.

Születésének dátuma segíti a személyre szabott ügyintézést. A telefonszáma, az Önnel való személyes kapcsolatfelvételre szolgál. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Pachamama Advetunres Ltd. marketing célokra is felhasználhatja.

Az e-mail cím megadására azért van szükség, hogy a kommunikációt gyorsíthassuk, illetve az Ön részére elküldhessük ingyenes Hírlevelünket, amennyiben ehhez hozzájárul.

Személyes adatok feldolgozása, tárolása: Az Ön által megadott személyes adatokat A Pachamama Adventures Ltd. kizárólag saját rendszerében tárolja és a fent ismertetett célokra használja fel. Gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megtesz azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében. Biztosítjuk Önt arról, hogy adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha más célú felhasználáshoz Ön kifejezett hozzájárulását adta.

A Pachamama Advetunres Ltd. lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetőleg törlését.

Hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Adatkezelési alapelvek:

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

2. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

3. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

5. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a hivatkozott, a hatályos magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Személyes adatot csak jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Adatkezelésünk csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat, ha az a cél elérésére alkalmas.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet nem alkalmazunk.

A személyes adatok akkor továbbítunk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolunk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A partnerek által megadott személyes adatokat kizárólag saját rendszerünkben tároljuk és a fent ismertetett célokra használjuk fel. Gondoskodunk az átadott, személyes adatok biztonságáról, és mindent megteszünk azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása érdekében. Biztosítjuk a felhasználót arról, hogy személyes adatai semmilyen más célra nem kerülnek felhasználásra, kivéve, ha a más célú felhasználáshoz a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll a Regisztráció során megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve a Regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az Adatkezelő alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg e-mailben az info@pachamama.hu címen.

Az érintett jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet e-mailben az info@pachamama.hu címen.

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön a jogainak megsértése esetén a hatályos angliai és magyar jogszabályoknak megfelelően az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, bankszámlaszám stb.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Amennyiben a felhasználónak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, a felmerülő kérdéseket a következő e-mail címen teheti fel: info@pachamama.hu